Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

VOCABULARY

 

 

 

Babylon

Euphrates Ur Amorite Hammurabi
Hittites Mediterranean Marduk Elamites Assyrians
Nabopolassar Nebuchadnezzar Cyrus Xerxes Seleucia
Tigris Ziggurat A.D. Akkad Mesopotamia

 

 

            Home                            Previous Page